جواهرات سلطنتی ایران

تاج فرح دیبا

تاج فرح دیبا

تاج فرح دیبا یکی از ارزنده ترین جواهرات ساخته شده در طول تاریخ می باشد. تاجی که خیلی از جواهرسازان دنیا معتقدند که این اثر

ادامه مطلب »